IMPULS TŘEBÍČ
Sídlo
Okružní 935
67401 Třebíč

okres Třebíč
Kontaktní informace
Statutární zástupce: Mgr. Miloslav Vyskočil, Mgr. Karel Ošmera
 
Telefon:777 230 705, 568 853 929
Fax:568 853 888
E-mail:impuls.tr@volny.cz
Web:http://
 

Naše činnost

Na základě Stanov občanského sdružení je naším cílem aktivní pomoc při zvyšování zaměstnatelnosti občanů v celém spektru aktivního věku a pomoc při vstupu do procesu celoživotního vzdělávání vedoucí ke zvyšování zaměstnanosti na trhu práce. Za tímto účelem sdružení usiluje o podporu zainteresovaných ústředních i místních orgánů a sociálních partnerů, o aktivizaci iniciativního přístupu nezaměstnaných, ale i zaměstnavatelů. Dále se sdružení zaměřuje na další vzdělávání pedagogů všech typů škol za účelem rozvoje jejich profesních dovedností, aby byli schopni poskytovat ucelený servis žákům pro jejich lepší uplatnění v praxi po ukončení příslušného stupně vzdělání. Sdružení též poskytuje služby státní správě a samosprávě a zaměstnavatelům jako významnému partnerovi v procesu celoživotního vzdělávání.

Konkrétní činnosti sdružení:
- nespecifický rekvalifikační kurz Impuls pro nezaměstnané absolventy středních škol se zaměřením na získání praxe ve spolupráci s Úřadem práce Třebíč (v rámci programu „Třebíč - Zdravé město“ bylo tomuto kurzu vysloveno v lednu 2001 poděkování Města Třebíč za přínos v řešení problematiky nezaměstnanosti mladých lidí na našem okrese)
- znovuzařazovací kurzy pro ženy po mateřské dovolené s cílem k přispění většího pracovního uplatnění na trhu práce
- nespecifický rekvalifikační kurz Nová šance pro nezaměstnané uchazeče o práci se základním nebo nedokončeným základním vzděláním, kteří by po jeho absolvování získali osvědčení „Zaučen v oboru“ (problematika zaměstnatelnosti těchto uchazečů je v našem regionu velmi aktuální)
- další rekvalifikační kurzy pro kategorie: dlouhodobě nezaměstnaní do 25 let (takzvaný program „První příležitost“) a nad 25 let (takzvaný program „Nový start“); nezaměstnaní nad 50 let; osoby po výkonu trestu; uchazeči o zaměstnání se změněnou pracovní schopností; uchazeči kteří potřebují zvláštní pomoc (např. romské etnikum); zaměstnanci ohrožení ztrátou zaměstnání
- další vzdělávání pedagogických pracovníků formou seminářů pro jednotlivé vyučovací předměty se zaměřením na získání nejnovějších poznatků a jejich správného metodického využití
- pravidelná školení vedoucích pracovníků ve školství a neziskových organizacích v oblasti BOZP, PO, První pomoci, Ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech, Práce s přístroji pod elektrickým napětím
- jazykové kurzy angličtiny a němčiny pro veřejnost
- počítačové kurzy pro školy a další zájemce
- organizování poznávacích zájezdů a odborných exkurzí pro učitele i veřejnostProjekty, které jsme realizovali

- Nespecifický rekvalifikační kurz Impuls pro nezaměstnané absolventy středních škol se zaměřením na získání praxe ve
spolupráci s Úřadem práce Třebíč.
- Jazykové kurzy angličtiny a němčiny pro veřejnost.
- Semináře pro metodiku výuky jednotlivých vyyučovacích předmětů všech stupňů škol a školských zařízení.Další informace

Připravujeme:
"Rekvalifikace a zvyšování kvalifikace žen se zaměřením na získání
praxe" do Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ), priority 2. Sociální integrace a rovnost příležitostí, opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce.

Cílové skupiny: l Nezaměstnané ženy po mateřské dovolené
l Dlouhodobě nezaměstnané ženy do 25-ti let
l Uchazečky o zaměstnání se změněnou pracovní schopností
l Uchazečky, které potřebují zvláštní pomoc nebo patří k
rizikovým skupinám (např. romské etnikum)
l Zaměstnankyně ohrožené ztrátou zaměstnání na aktuálním trhu práce
(bez omezení věku)
l Ženy a dívky se základním vzděláním

Rozvíjené oblasti - výsledný efekt: praktická odbornost, sebeuvědomění, komunikace a kooperace, práce s informacemi, rozvoj fyzické a duševní kondice, potřeba dalšího sebevzdělávání a pracovního uplatnění

Forma rekvalifikace – kombinovaná

Teorie:
Semináře, přednášky, výukové a pracovní dílny (workshopy), besedy, exkurze,
konzultace, brainstorming, panelové diskuze, práce ve skupinách, konfrontace,
modelové aktivity, domácí úkoly, výcvikové aktivity a nácvikové dovednosti
(asertivita, aktivní naslouchání, efektivní řešení konfliktů, timemanagement, péče o
zevnějšek, komunikace, antistresové postupy…).Teoretickou výuku – 240 hodin
v poměru 33 % z celkové délky rekvalifikace zajišťuje organizátor v prostorách
v Třebíči.

Praxe:
Odborný výcvik, stáže, dotazování, průzkum, plnění samostatných úkolů, koučování,
trénování, analýza a syntéza pracovních činností, zapojení do administrativních pracovních činností na pracovištích dle osnovy odborné praxe - 474 hodin. Praxe tvoří 66 % rekvalifikace a účastnice plní na praxi úkoly vyplývající ze zaměření organizace a z náplně administrativní a spisové rekvalifikace. Pracovní doba je šestihodinová v časovém rozmezí 8.00 – 14.00 hodin či jak určí vedoucí organizace s přihlédnutím k dojíždění účastníka, jeho struktury osobního času či pracovního provozu firmy.

Zkoušky:
6 hodin, zkoušky tvoří 1 % rekvalifikace (viz bod č. 6 - Ukončení
rekvalifikace a způsob ověření získaných znalostí a dovedností)

Podmínky (vstupní předpoklady) pro přijetí účastníka do vzdělávacího programu
(rekvalifikace):
- rekvalifikace v daném oboru je určena výhradně pro ženy a dívky
- věková hranice od 16
- přihláška do rekvalifikace
- diagnostický dotazník
- pohovor s psychologem a zástupcem organizátora

Při náboru hraje nezastupitelnou roli Úřad práce, který vede evidenci nezaměstnaných
a průběžně s nimi pracuje na jejich budoucí profesní dráze. Za výběr a přijímací řízení
odpovídá organizátor vzdělávací akce.

Počet účastnic: 20 – 30 rekvalifikantek

Časová perioda: 2 rekvalifikace ročně (termín nejbližšího možného zahájení duben 2005)

Délka rekvalifikace: 6 měsíců – celkem 720 hodin (6 hodin denně)
teorie – 240 hodin (úvodní 2 měsíce)
praxe – 474 hodin (následné 4 měsíce)
zkoušky – 6 hodin

Předměty teoretické výuky: Sociální komunikace, Personalistika, Informatika, Základy práva, Ekonomické minimum, Prevence syndromu „vyhoření“, Image moderní ženy, Psychodiagnostika, Podnikání fyzické a právnické osoby, Základy účetnictví, Rétorika,
Jazyková příprava, Domácí příprava a vlastní tvůrčí činnost, Konzultace

Zkoušky (obhajoba závěrečné práce a sebeprezentace na určené téma)

Obsah praktických pracovních činností:
- manipulace s písemnostmi, kancelářskými pomůckami a materiálem
- zaprotokolování písemností a vedení jejich evidence
- pořizování dat na nosná media
- vykonávání administrativně organizačních prací podle obvyklých postupů
nebo rámcových instrukcí
- opisování textů z rukopisů nebo psaní podle diktátů či zvukových
záznamů
- skenování dokumentů včetně vizuální kontroly
- práce s textovým editorem
- zajišťování chodu podatelny a výpravny
- vedení spisové evidence a příprava skartačního řízení podle příslušných
předpisů
- zajišťování skartačního řízení
- vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle
stanovených postupů
- práce s databázovým systémem nebo tabulkovým procesorem včetně
vytváření a doplňování datových a textových databank řízených
uživatelským programem nebo systémem a vytváření
předprogramovaných tabulek, grafů…
- vedení spisové evidence obsahující utajované skutečnosti a údaje
chráněné dle příslušných právních předpisů včetně jejich ukládání
- komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o písemnosti


"Rekvalifikační kurz pro osoby do 25 let věku a absolventy vysokých škol se zaměřením na získání praxe" v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ), priority 1. Aktivní politika zaměstnanosti, opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání.

Profil absolventa:
Účastník implementuje teoretické znalosti ze studia do různorodých praktických činností a podpoří svou motivaci k dalšímu sebevzdělávání a najde své místo v ekonomickém, společenském a morálním prostoru pracovního života.
Upřesní si svou profesní orientaci. Uvědomí si důležitost smyslu pro hospodárnost, pro kvalitu a pro své postavení v pracovním týmu i pro službu klientům. Díky absolvované praxi má větší předpoklady v uplatnění pracovního spektra a zvýší se jeho hodnota na trhu práce.

Oblasti praxe: podnikání fyzických a právnických osob, cestovní ruch, služby, obchod, školství a vzdělávání, veřejná správa, média, doprava, informatika a technika,
stavebnictví, energetika, kultura, další oblasti

Cíl:
1. Zvýšit počet zaměstnaných mladých absolventů středních a vysokých škol.
2. Poskytnout absolventům základní praxi, která jim umožní být úspěšnými při vstupu do pracovního procesu a ujasnit si svůj profesní cíl.
3. Motivovat část absolventů středních škol evidovaných na ÚP tak, aby díky nově získaným poznatkům a dovednostem na základě vykonané odborné praxe rozvíjeli své postoje k iniciativnímu uplatnění sebe sama na trhu práce a naučili se plně podílet na dalším vývoji své profesní a vzdělávací dráhy.

Forma kurzu – kombinovaná (teoretická výuka a praxe)

Počet účastníků: 35 – 45 v jednom kurzu

Časová perioda: 2 kurzy ročně – říjen až červen a březen až říjen

Délka kurzu: 8 měsíců – celkem 1040 hodin (6 hodin denně)

Předměty teoretické výuky:
Psychologie osobnosti a psychohygiena, Základy sociologie, Personalistika, Informatika, Základy práva, Ekonomické minimum, Jazyková příprava (volitelný anglický nebo německý jazyk), Základy ekologie, Psychodiagnostika, Podnikání fyzické a právnické osoby, Etika společenské kultury, Rétorika, Konzultace k teorii a závěrečné práci

Organizační a personální zajištění:
Kromě organizátora a garanta kurzu, kteří mají dlouholetou pedagogickou a metodickou praxi na různých stupních škol, vzdělávacích zařízeních okresního i krajského charakteru, se na organizaci kurzu podílí ještě jeden pracovník se středoškolským vzděláním, který zajišťuje administrativu a ekonomiku kurzu. Asistentem je externí spolupracovník s vysokoškolským vzděláním, který zajišťuje přímý styk s organizacemi poskytujícími praxi a provádí cyklickou namátkovou kontrolu účastníků přímo na pracovištích v organizacích.
Do projektu jsou zapojeni dva pracovníci ÚP, kteří poskytují podklady pro oslovení neumístěných absolventů, cyklicky ověřují účinnost rekvalifikačního kurzu a účast absolventů v něm. Přípravný tým osobně projednal a zajistil potřebné množství dohod o poskytnutí praxe s organizacemi.

Způsob zakončení kurzu:
Kurz je zakončen obhajobou závěrečné písemné práce, kterou účastník vytváří během praxe a v níž shrne své poznatky, včlení nově získané podněty z teoretické přípravy a uplatní svou vlastní tvořivost směrem ke specializaci vykonané praxe, ke svým vlastním profesním zájmům a k dosaženému vzdělání. K obhajobě bude připuštěn účastník s minimálně 75% účastí v teorii a praxi. Dva týdny před obhajobou budou práce předány k posouzení oponentům z řad lektorů, kteří zpracují oponentní posudek a doporučí práci k obhajobě či přepracování. Jestliže účastník nevypracuje závěrečnou práci a nesplní výše jmenované podmínky, neobdrží osvědčení.

20. ledna 2020
Svátek má Ilona.
Co se děje tento týden
Nevíme o žádných akcích.


Nejbližší srazy na chatu
Žádné srazy nejsou vyhlášené.


Anketa
V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.


Krátké zprávy
31. srpna 2006

Na www.helpnet.cz (informační portál pro osoby se specifickými potřebami) byla zveřejněna informace, že společnost ETARGET spustila dobročinný program s názvem Zviditelňujeme správné věci. Jeho cílem je podporovat neziskové, společensky prospěšné
aktivity formou jejich zviditelnění na internetu prostřednictvím cíleného
 reklamního systému ETARGET. Hodnota této podpory je 12 000 korun ročně, resp. 1000 korun měsíčně. Další informace najdete pod tímto odkazem.

1. prosince 2005
Na přelom února a března (datum bude ještě upřesněto) se připravuje 5. celokrajská konference neziskových organizací působících v kraji Vysočina. Server neziskovka.cz vám bude průběžně přinášet informace
Rada města Třebíče schválila grantový systém města na rok 2006. Celkem bude mezi neziskové organizace a další subjekty rozděleno přes 4 mil. Kč
TOPlist © Třebíčská unie mládeže Vyrobil a spravuje Tajfun Digital