Občanské sdružení Pozďátky bez jedů
Sídlo
Pozďátky 8
675 01 pošta Vladislav

okres Třebíč
Kontaktní informace
Statutární zástupce: Mgr. Miloslav Vyskočil
 
Telefon:567571822
Fax:567571839
E-mail:ospozdatky@volny.cz
Web:http://ickm.arnika.org/pozdatky
 
Působnost: Environmentální

Naše činnost

Programové prohlášení

1. Úvod

Programové prohlášení je vyjádřením záměru vytvářet podmínky a předpoklady pro důstojný a kvalitní život obyvatel obcí Slavičky a Kožichovice – především místních částí Pozďátky, Dobrá Voda a Okrašovice. Naše úsilí je a bude zaměřeno na trvale udržitelný rozvoj této lokality převážně v oblasti životního prostředí, ale i v dalších oblastech.
Základním posláním sdružení je osvěta mezi občany žijícími v obci, ale i dalšími zodpovědnými lidmi, jejich aktivizace směrem k vnímání závažných environmentálních, ekologických a místních problémů.

2. Cíle

Základními cíli sdružení jsou zejména:
· Ve spolupráci s regionálními či lokálními partnery rozvíjet aktivity za účelem ochrany životního prostředí.
· Pomáhat řešit Pozďátkám a Dobré Vodě zásadní problémy životního prostředí v rámci mikroregionu Rokytná.
· Prosadit urychlenou a profesionální sanaci skládky nebezpečných odpadů Pozďátky a zabránit dalšímu provozování a rozšiřování jakékoliv skládkové činnosti v okolí obce. Zabránit nezodpovědným podnikatelským silám v jejich nešetrných činnostech.
· Bránit devastaci krajiny a životního prostředí v širokém okolí skládky Pozďátky.
· Podporovat rozvoj oblasti do budoucna v programech obnovy a rozvoje tak, aby byl únosný pro krajinu a život našich potomků v ní.
· Vyhledávat, aktivizovat a podporovat síly v ČR, ale i EU k naplňování základního poslání sdružení.

3. Formy činnosti sdružení

Sdružení se zaměřuje na tyto druhy činností:
· Podpora veřejnosti v jejich oprávněných požadavcích na kvalitu životního prostředí
· Osvěta
· Oponentura projektů necitlivých k životnímu prostředí
· Spolupráce s dalšími organizacemi a subjekty na ochraně a obnově regionu
· Podíl na zpracování projektů na obnovu regionu z republikových, ale i evropských fondů
· Organizování veřejných aktivit, besed, seminářů, výstav
· Vyhlašování a administrace petičních aktivit na ochranu přírody
· Aktivní práce se zastupiteli, poslanci a senátory
· Práce s médii a aktivizace odborníků a partnerů ve prospěch cílů sdružení
· Účast ve správních a jiných řízeních ve svém důsledku směřujících k eliminaci devastace a zhoršování životního prostředí

3. Závěr

Naplňování cílů Občanského sdružení Pozďátky bez jedů chápeme jako povinnost chránit a rozvíjet dědictví našich předků, hodnoty našeho přírodního prostředí i kvalitu občanských vztahů.Projekty, které jsme realizovali

Název projektu
CO JEDNOU ŘEKNEME SVÝM DĚTEM,
VNUKŮM A PRAVNUKŮM…?

Doba realice 2004/2005


Anotace:

Projekt má za cíl mobilizovat občany v regionu a zvýšit tlak na firmu ICKM Real Estate, aby zahájila sanaci havarované skládky a odstoupila od svých plánů na vybudování největší skládky nebezpečného odpadu v ČR. Přijatelnější variantou je předání skládky nesoukromému subjektu, který by ji sanoval prostřednictvím státní dotace, tato varianta již byla dokonce projektově připravena v roce 2001/2002.
Sdružení již rok aktivně působí v regionu, náplň projektu je kontinuálně navázána na již uskutečněné aktivity v obci, na úřadech, v médiích, na MŽP.
Náplň jednotlivých částí projektu je setavena tak, aby jednotlivé aktivity byly podpořeny platnou legislativou, zasahovaly do místní komunální politiky, oslovovaly místní občany a děti, vytvářely partnerské vztahy a zvyšovaly počty zodpovědných lidí, kteří nebudou lhostejní k tomu, co se kolem nich děje.Další informace

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI květen – září 2003

- Přípravným výborem byla zorganizovaná 6. června veřejná schůze v Pozďátkách k problému skládky nebezpečných odpadů a představení záměrů vznikajícího Občanského sdružení Pozďátky bez jedů za přítomnosti starosty obce Ing. Válala, senátora pana Janaty, vedoucího Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina pana Hájka, zástupců Odboru životního prostředí MěÚ Třebíč, zástupce sdružení Arnika, představitelů Junáka, zástupců okolních obcí a redaktorů regionálních novin.
- Byly zpracovány stanovy sdružení a dle zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů bylo sdružení dne 20.5.2003 registrováno Ministerstvem vnitra ČR.
- Sdružení vydalo svoje Programové prohlášení.
- Byla podána dle zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny oficiální žádost na MěÚ Třebíč – Odbor výstavby a památkové péče o podávání všech informací o všech zahajovaných správních řízeních týkajících se skládky nebezpečných odpadů Pozďátky. Žádosti bylo vyhověno.
- Byla podána dle zákona č. 123/1998 Sb. O právu na informace oficiální žádost na Krajský úřad kraje Vysočina - Odbor životního prostředí o poskytnutí informací o skládce. Byl získán CD ROM s krajskou Koncepcí hospodaření s odpady kraje Vysočina, kde je skládka Pozďátky vedena jako stará ekologická zátěž.
- Sdružení získalo přístup k projektům současného majitele skládky, kterým je firma ICKM Real Estate s.r.o. Praha, se sídlem Vězeňská 5, Praha 1. K těmto projektům podalo sdružení zásadní připomínky a podrobilo je rozborům. Výsledky byly poskytnuty veřejnosti a odborníkům.
- Sdružení se zúčastnilo fyzické prohlídky skládky při zahájení stavebního řízení, o které požádala firma Janse s.r.o. Praha na základě plné moci firmy ICKM Real Estate s.r.o. Firma Janse pokládá na část skládky novou fólii. Sdružení podalo ústně i písemně zásadní připomínky, které byly spolu s dalšími připomínkami ostatních zúčastněných organizací zapracovány do protokolu o povolení stavby.
- Sdružení má svého člena v Komisi pro životní prostředí při MěÚ Třebíč a dalšího člena v zastupitelstvu města Třebíč.
- Sdružení je v živém metodickém a informačním kontaktu s ekologickým sdružením Arnika v Praze a hlásí se k projektu Budoucnost bez jedů.
- Sdružení navázalo kontakty se dvěma dalšími občanskými sdruženími z Čech, která vznikla již před pěti lety proti aktivitám firmy ICKM. Probíhá výměna zkušeností, informací a podkladů.
- Sdružení uskutečnilo pracovní schůzku s JUDr. Petrem Kužvartem, právníkem pro oblast životního prostředí a bratrem bývalého ministra životního prostředí spolu se zástupci dvou občanských sdružení.
- Sdružení kontaktovalo bývalého přednostu OKÚ Třebíč Ing. Františka Jonáše, Csc., který se ve výkonu své funkce intenzívně věnoval skládce v Pozďátkách.
- Probíhají konzultace s odborníkem z Vysoké školy chemicko-technologické Praha doc. Kubalem.
- Sdružení zjišťovalo podmínky k zahájení procesu EIA/posuzování vlivu na životní prostředí/ a procesu IPPC/o integrované prevenci/. Oběma těmto procesům bude skládka nebezpečných odpadů Pozďátky podrobena z příkazu Ministerstva životního prostředí ČR.
- Sdružení seznamuje poslance a senátory za kraj Vysočina se svými záměry a informuje je o vývoji skládky a průběžně je zve na své akce.
- Sdružení vstoupilo jako partner spolu se sdružením Arnika do projektu Budoucnost bez jedů 2004 pro povodí Dunaje – spodní vody Pozďátek, potok Prašinec, říčka Markovka, řeka Jihlava patří do povodí Dunaje.
- Místopředseda sdružení se spolu se zástupcem firmy ICKM Třebíč s.r.o. Ing. Svobodou zúčastnil televizní debaty v ČT Brno v regionálním vysílání.
- Sdružení má k tomuto dni 21 fyzických členů, z toho tři členy výboru a dva členy kontrolní komise. Kromě toho jsou členy i právnické osoby – dva obecní úřady a jedno zemědělské družstvo.
- Sdružení pořádalo čtyři členské schůze.
- Sdružení zřídilo poštovní schránku v obci Pozďátky a e-mailovou adresu: ospozdatky@volny.cz
- Sdružení pro lepší informovanost veřejnosti zajistilo svou vývěsku u kulturního domu v Pozďátkách.
- Petici proti dalšímu provozování skládky podepsalo již 1200 občanů.
- V rámci naplňování stanov se sdružení zabývá oživením kulturně společenských vztahů místních občanů a navazuje na historické tradice regionu. Sdružení spolu s obecním úřadem Slavičky a místními občany uspořádalo pouťové setkání 2003.
- Sdružení připravuje stavbu zvoničky na návsi v Pozďátkách, zajistilo již zvon, základní kámen a část stavebního materiálu. Základní kámen byl posvěcen při pouťové slavnosti 30.8.2003 za přítomnosti občanů Pozďátek a širokého okolí.
- Sdružení shromáždilo historické dokumenty zachycující významnou místní lokalitu – bývalé lázně Dobrá Voda a připravuje oživení zájmu o ni ve spolupráci se skautskou organizací z Třebíče.20. ledna 2020
Svátek má Ilona.
Co se děje tento týden
Nevíme o žádných akcích.


Nejbližší srazy na chatu
Žádné srazy nejsou vyhlášené.


Anketa
V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.


Krátké zprávy
31. srpna 2006

Na www.helpnet.cz (informační portál pro osoby se specifickými potřebami) byla zveřejněna informace, že společnost ETARGET spustila dobročinný program s názvem Zviditelňujeme správné věci. Jeho cílem je podporovat neziskové, společensky prospěšné
aktivity formou jejich zviditelnění na internetu prostřednictvím cíleného
 reklamního systému ETARGET. Hodnota této podpory je 12 000 korun ročně, resp. 1000 korun měsíčně. Další informace najdete pod tímto odkazem.

1. prosince 2005
Na přelom února a března (datum bude ještě upřesněto) se připravuje 5. celokrajská konference neziskových organizací působících v kraji Vysočina. Server neziskovka.cz vám bude průběžně přinášet informace
Rada města Třebíče schválila grantový systém města na rok 2006. Celkem bude mezi neziskové organizace a další subjekty rozděleno přes 4 mil. Kč
TOPlist © Třebíčská unie mládeže Vyrobil a spravuje Tajfun Digital